19 powodów do odrzucenia szczepień COVID-19

Dwuczęściowy, 19-punktowy esej o eksperymentalnych szczepieniach COVID-19, zawierający prawne i medyczne argumenty przeciwko nakazowi ich stosowania w Kanadzie.

ONTARIO, Kanada ( Catholicuprising.org ) — Poniżej znajduje się dwuczęściowy, 19-punktowy esej na temat eksperymentalnych szczepień COVID-19, zawierający prawne i medyczne argumenty przeciwko nakazowi ich stosowania w Kanadzie.

CZĘŚĆ 1 – PRAWO

Kodeks Norymberski

Zmuszenie obywateli Kanady do przyjęcia zastrzyku jest sprzeczne z Kodeksem Norymberskim, który wymaga dobrowolnej i świadomej zgody na jakiekolwiek leczenie:

Dobrowolna zgoda podmiotu ludzkiego jest absolutnie niezbędna. Oznacza to, że zainteresowana osoba powinna mieć zdolność prawną do wyrażenia zgody; powinien być tak usytuowany, aby móc korzystać z wolności wyboru, bez interwencji jakichkolwiek elementów siły, oszustwa, przymusu, nadmiernego nacisku lub innej ukrytej formy przymusu lub nacisku; i powinien mieć wystarczającą wiedzę i zrozumienie elementów przedmiotowego zagadnienia, aby umożliwić mu podjęcie zrozumiałej i oświeconej decyzji. Ten ostatni element wymaga, aby przed zaakceptowaniem pozytywnej decyzji przez badanego był mu znany charakter, czas trwania i cel eksperymentu; metodę i środki, za pomocą których ma być przeprowadzone; wszelkie niedogodności i zagrożenia, których można się spodziewać; oraz skutki dla jego zdrowia lub osoby, które mogą wynikać z jego udziału w eksperymencie. (Kodeks Norymberski, 1)

Oprócz Kodeksu Norymberskiego istnieją inne umowy międzynarodowe, które narzucają programy szczepień, w tym Powszechna Deklaracja o Bioetyce i Prawach Człowieka (2005) oraz Deklaracja Helsińska (1964).

Karta Praw i Wolności

Zmuszanie osób do przyjęcia zastrzyku jest sprzeczne z Kanadyjską Kartą Praw i Wolności, która gwarantuje wszystkim Kanadyjczykom wolność sumienia i wyznania (art. 2) oraz prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osoby i prawa do tego, by nie być jej pozbawionym, chyba że zgodnie z zasadami fundamentalnej sprawiedliwości (art. 7). Dlatego też praktyka stosowania obowiązkowych szczepionek jest sprzeczna z Kartą. W szczególności jest to sprzeczne z „bezpieczeństwem osoby”. Bezpieczeństwo osoby obejmuje prawo osoby do kontrolowania własnej integralności cielesnej. Będzie on stosowany tam, gdzie państwo ingeruje w osobistą autonomię i zdolność osoby do kontrolowania własnej integralności fizycznej lub psychicznej, na przykład poprzez… narzucanie niechcianego leczenia (R. v. Morgentaler, [1988] 1 SCR 30 str. 56; Carter, jak wyżej; Rodriguez, jak wyżej; Blencoe, jak wyżej, paragraf 55; AC, jak wyżej, paragrafy 100–102). (33)

Jednym z podstawowych podstawowych dowodów wolności jest przekonanie, że my, jako pojedyncze osoby, a nie jakiś inny aktor, mamy kontrolę nad własnym ciałem w określonych granicach moralnych. Jeśli ktoś nie ma autonomii cielesnej, nie ma wolności. Jeśli przymus jest używany do wymuszania szczepionki w naszych ciałach, nie mamy już głównego zarządzania własnymi ciałami. Ktoś inny to robi; mianowicie państwo. Jeśli stracimy tę podstawową zasadę, stracimy nasze indywidualne wolności w ich najbardziej podstawowej i podstawowej formie. Rezygnacja z tego podstawowego, koniecznego i fundamentalnego prawa oznacza otwarcie społeczeństwa kanadyjskiego na realne ryzyko utraty innych fundamentalnych i niezbywalnych praw dla ruchów totalitarnych pod przykrywką opieki zdrowotnej lub innej „nagłej sytuacji”.

Orzecznictwo kanadyjskie

W Kanadzie świadoma zgoda na interwencje medyczne – w tym szczepionki – jest prawem. (Patrz Cuthbertson kontra Rasouli 18.10.2013; 2013 SCC 53). Sąd orzekł: „Zgoda pacjenta musi być wyrażona dobrowolnie i musi być poinformowana”.

Ustawa o dyskryminacji niegenetycznej (2017)

To ustawodawstwo federalne wyraźnie zabrania jakiejkolwiek osobie poddawania się jakimkolwiek testom genetycznym jako warunku zatrudnienia i innych umów. Ustawodawstwo wyraźnie stwierdza: „Zabrania się jakiejkolwiek osobie wymagania poddania się badaniu genetycznemu jako warunku (a) dostarczenia towarów lub usług na rzecz tej osoby; (b) zawarcie lub kontynuacja umowy lub umowy z tą osobą; lub (c) oferowanie lub kontynuowanie określonych warunków w umowie lub umowie z daną osobą.” Test PCR byłby uważany za test genetyczny zgodnie z definicją w ustawie w odniesieniu do ustawy S-201, Statut Kanady 2017: „Ustawa o zakazie i zapobieganiu dyskryminacji genetycznej”, która definiuje „test genetyczny” jako dowolny test, który analizuje DNA, RNA lub chromosomy do celów oceny ryzyka przeniesienia chorób lub monitorowania, diagnozy lub prognozy. Innymi słowy, wymaganie testów COVID jako warunku zatrudnienia jest nielegalne. Kary za złamanie tego prawa są szczególnie surowe i sięgają nawet miliona dolarów oraz kary pozbawienia wolności do pięciu lat.

Ustawa Ontario Health Care Consent Act, 1996

Ustawodawstwo to zakazuje również jakiegokolwiek leczenia, które nie wymaga zgody.

Kodeks Praw Człowieka Ontario

Artykuł 1 OHRC chroni pracowników na podstawie Credo. Według Komisji Praw Człowieka Ontario: „Prawo do wolności od dyskryminacji opartej na wyznaniu odzwierciedla podstawowe kanadyjskie wartości konstytucyjne i zobowiązania wobec świeckiego, wielokulturowego i demokratycznego społeczeństwa. Ludzie, którzy wyznają wyznanie i ludzie, którzy tego nie robią, mają prawo do życia w społeczeństwie, które szanuje pluralizm i prawa człowieka oraz prawo do wyznawania różnych wyznań”.

a. Moralne (religijne) – Te szczepionki wykorzystywały abortowane płodowe linie komórkowe w ich rozwoju i testowaniu. Stanowią więc bezpośredni atak na godność osoby ludzkiej. Wiele tradycji religijnych, podszytych naukami podstawowymi, wierzy, że życie zaczyna się w momencie poczęcia, a zatem dla tych grup opracowanie tych konkretnych szczepionek reprezentuje antropologiczną regresję ludzkości. Dlatego też dla tych osób, które sprzeciwiają się tej niemoralnej praktyce i są zmuszane do bycia jej beneficjentem, jest to bezpośrednie naruszenie ich sumienia i jako takie nie może być nigdy tolerowane przez wolne i sprawiedliwe społeczeństwo, które musi przestrzegać autentycznych praw sumienia swoich obywateli.

b. Etyczne (religijne) – w Tradycji Katolickiej moralnym imperatywem wszystkich rządów jest […] przestrzeganie praw sumienia swoich obywateli. Szczepionek nigdy nie można nikomu nakładać, ponieważ bez pełnej zgody takie nałożenie jest jawnym zamachem na godność osoby ludzkiej:

Zgodnie z ich godnością osoby, to znaczy istot obdarzonych rozumem i wolną wolą, a zatem uprzywilejowanych do ponoszenia osobistej odpowiedzialności, wszyscy ludzie powinni być od razu przynaglani przez naturę, a także związani moralnym obowiązkiem poszukiwania prawdy; zwłaszcza prawda religijna. Są również zobowiązani do trzymania się prawdy, gdy jest ona znana, i ułożenia całego życia zgodnie z wymaganiami prawdy. Jednak mężczyźni nie mogą wypełniać tych obowiązków w sposób zgodny z ich własną naturą, jeśli nie mają wolności od zewnętrznego przymusu oraz wolności psychicznej. ( Dignitatis humanae , 2)

Sumienie jest osądem rozumu, za pomocą którego osoba ludzka rozpoznaje moralną jakość konkretnego czynu, który zamierza wykonać, jest w trakcie wykonywania lub już dokonał. We wszystkim, co mówi i czyni, człowiek jest zobowiązany do wiernego podążania za tym, o czym wie, że jest słuszne i słuszne. To dzięki osądowi swego sumienia człowiek dostrzega i uznaje przepisy prawa Bożego… Człowiek ma prawo działać w sumieniu i wolności, aby osobiście podejmować decyzje moralne: „Nie wolno go zmuszać do działania sprzecznego ze swoim sumienie. Nie można mu też zabraniać postępowania zgodnie ze swoim sumieniem, zwłaszcza w sprawach religijnych”. ( Katechizm Kościoła Katolickiego , 1778, 1782)

Ks. Tad Pacholczyk, dyrektor ds. edukacji w Narodowym Centrum Bioetyki Katolickiej potwierdził, że nauczanie katolickie jest jasne, jeśli chodzi o temat obowiązkowych szczepień. „Kościół jasno stwierdził, że szczepienia z zasady nie są obowiązkiem moralnym. To coś, co musi być dobrowolne – powiedział Pacholczyk. „Każda jednostka musi, zgodnie z sumieniem, określić, które interwencje medyczne są lub nie są odpowiednie dla jej konkretnego stanu życia. Tak więc, kiedy masz te ogólne mandaty, istnieje duże ryzyko; istnieje tendencja do malowania zbyt szerokim pędzlem. I, wiecie, skutkiem może być to, że indywidualna wolność i indywidualna ocena okoliczności nie są respektowane” – dodał. (53) Ponadto Kongregacja Nauki Wiary, najwyższy organ doktrynalny Kościoła katolickiego, również niedawno potwierdziła, że ​​szczepienia nie są obowiązkiem moralnym i muszą być dobrowolne.

Ø Podsumowując, każdy rząd, który zmusza swoich obywateli do obowiązkowych szczepień, pośrednio przypisuje sobie pozycję lekarza, który udziela porad medycznych. Twierdzenie, że nikt tak naprawdę nie jest zmuszany do szczepienia, jest bezsensownym stwierdzeniem, gdy alternatywą dla tych, którzy sprzeciwiają się tym szczepieniom, jest zasadniczo życie w skutecznej izolacji w dającej się przewidzieć przyszłości, jeśli nie do końca życia. Jeśli to nie jest sama definicja przymusu, to nic nie jest. Co więcej, traktuje wszystkich jak chorych, dopóki nie zostanie udowodnione, że są zdrowe, co jest równoznaczne z odwróceniem innej fundamentalnej zasady prawa i sprawiedliwości, zgodnie z którą obywatele wolnego państwa są niewinni do czasu udowodnienia im winy. Ustanowiony precedens jest również bardzo niepokojący, ponieważ jeśli świadoma zgoda nie jest już chroniona przed odwetem w prawie kanadyjskim, a naruszenie sumienia obywatela jest ugruntowane zarówno w praktyce, jak i w prawie, nieprzewidziane przyszłe naruszenia kanadyjskich wolności obywatelskich i świętych wartości poza tym kryzysem są bardzo możliwe, a nawet prawdopodobne.

CZĘŚĆ 2 – ZDROWIE

Zastosowanie w nagłych wypadkach, odpowiedzialność i ochrona Big Pharma

Wszystkie leki sprzedawane jako „szczepionki” przeciw COVID-19 są nadal w fazie III badań klinicznych do 2023 r., a zatem kwalifikują się jako eksperyment medyczny. Ludzie przyjmujący te terapie są zasadniczo obiektami testowymi i generalnie nie są świadomi, że zastrzyki nie są konwencjonalnymi szczepionkami, ponieważ nie zawierają wirusa, ale zamiast tego eksperymentalną terapię genową.

Niedawne „zatwierdzenie” szczepionki Pfizera przez FDA 23 sierpnia 2021 r. dotyczy tylko ich obecnie licencjonowanej wersji o nazwie „COMIRNATY”, która nie została jeszcze wyprodukowana do masowej dystrybucji; oryginalna szczepionka Pfizer, która jest obecnie stosowana, otrzymała od FDA przedłużenie zezwolenia na zastosowanie w sytuacjach nadzwyczajnych (34). Powstaje pytanie, dlaczego to rozróżnienie? Jeśli produkty są identyczne pod względem substancji, to dlaczego FDA po prostu nie wydała licencji na obecnie dostępną niemarkową szczepionkę „Pfizer/Biontech”, która była produkowana w dużych ilościach i nie pozwoliła obywatelom amerykańskim na ochronę odpowiedzialności cywilnej?

Według amerykańskiej ekspertki ds. bezpieczeństwa biologicznego, dr Meryl Nass, FDA po prostu podzieliła szczepionkę Pfizer na dwa produkty: markowy produkt („Comirnaty”), który otrzymał pełną licencję rynkową, ale jest obecnie niedostępny w USA (z powodu „niedostatecznych zapasów”). ); oraz produkt niemarkowy („szczepionka Pfizer/Biontech”), który jest powszechnie dostępny w Stanach Zjednoczonych, ale pozostaje pod istniejącym zezwoleniem na stosowanie w sytuacjach nadzwyczajnych (EUA). Jak przyznał list zatwierdzający FDA: „Nie ma odpowiedniej, zatwierdzonej i dostępnej alternatywy dla awaryjnego zastosowania szczepionki Pfizer-BioNTech COVID-19 w celu zapobiegania COVID-19”. (58). Innymi słowy, rządy wykorzystują niedostępny markowy produkt, aby uzasadnić politycznie motywowane nakazy szczepień, ale mogą następnie dostarczyć niemarkowy produkt, aby uniknąć jakiejkolwiek odpowiedzialności za obrażenia poszczepienne (nie ma żadnej odpowiedzialności w ramach EUA, ale istnieje pełna odpowiedzialność na podstawie licencji rynkowej).

Brak średnio – lub długoterminowych danych na temat skutków zdrowotnych

brak danych średnio- lub długoterminowych na temat tych nowych szczepionek. Dlatego nie wiemy, jakie konsekwencje zdrowotne czekają Kanadyjczyków, w tym nowotwory, zaburzenia neurologiczne, niepłodność i wiele innych możliwych i trwałych konsekwencji zdrowotnych. Wiemy, nawet teraz, z etykiet ostrzegawczych i zgłoszeń firm farmaceutycznych i Health Canada, że ​​zagrożenia związane ze szczepionką obejmują zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia i porażenie Bella. Inne badania powiązały szczepionki z chorobami neurologicznymi, takimi jak zespół Guillain-Barré. Dlatego Kanadyjczycy są zmuszani do udziału w nowatorskiej technologii i eksperymencie medycznym, których pełne zagrożenia dla zdrowia nie zostały odpowiednio ocenione, zrozumiane lub ujawnione. Normalne testowanie szczepionek zajmuje 5-10 lat lub dłużej, aby ocenić długoterminowe skutki. Żadna inna szczepionka przeciwko koronawirusowi (np. MERS, SARS-1) nie została zatwierdzona na rynku ze względu na wzmocnienie zależne od przeciwciał, powodujące ciężką chorobę i śmierć w modelach zwierzęcych. Historia rozwoju szczepionek w przeszłości nie była pozbawiona ryzyka.

Liczba zgonów z powodu szczepionek:

a. Poważne działania niepożądane i zgony – w samych Stanach Zjednoczonych, według stanu na dzień 13 sierpnia 2021 r., odnotowano 13 627 zgonów przypisywanych szczepionkom Covid, więcej niż wszystkie wcześniej zgłoszone zgony związane ze szczepionką łącznie (patrz wykres poniżej), a także ponad 623 341 działań niepożądanych. Spośród tych reakcji 84 466 było poważnych.

Co więcej, nawet te liczby, jakkolwiek niepokojące, są prawdopodobnie zaniżone o co najmniej kilka rzędów wielkości. Zgodnie z badaniem Harvard Study z 2010 r. zatytułowanym „Elektroniczne wsparcie dla systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych w zakresie zdrowia publicznego – szczepionki (ESP:VAERS)”, na stronie 6 stwierdza się, co następuje: „Zdarzenia niepożądane związane z lekami i szczepionkami są powszechne, ale zaniżone. Chociaż 25% pacjentów ambulatoryjnych doświadcza zdarzenia niepożądanego związanego z lekiem, mniej niż 0,3% wszystkich zdarzeń niepożądanych związanych z lekami i 1–13% poważnych zdarzeń jest zgłaszanych do Agencji ds. Żywności i Leków (FDA). Podobnie, zgłaszanych jest mniej niż 1% zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepionką”

Źródło: https://openvaers.com/covid-data/mortality

Ponad 2 miliony zdarzeń niepożądanych i 21 000 zgonów zgłoszono do unijnej bazy danych reakcji na leki po zastosowaniu obecnie dostępnych szczepionek COVID. System EnduraVigilance to ogólnounijna baza danych służąca do rejestrowania zgłoszeń urazów spowodowanych szczepionką, a także innych urazów wywołanych przez leki, odpowiadająca amerykańskiemu systemowi zgłaszania zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepionką (VAERS), prowadzoną wspólnie przez Agencję ds. Żywności i Leków oraz Centra ds. Kontrola i zapobieganie chorobom. System zebrał 2 074 410 raportów dotyczących obrażeń związanych z ciosami, w tym 21 766 ofiar śmiertelnych w 27 państwach członkowskich (nie wliczając Wielkiej Brytanii). Źródło podało, że prawie połowa wszystkich zgłoszeń (1021 867) dotyczyła poważnych obrażeń, sklasyfikowanych przez agencję UE jako odpowiadające „zdarzeniu medycznemu, które skutkuje śmiercią, zagraża życiu, wymaga hospitalizacji stacjonarnej, skutkuje innym stanem o istotnym znaczeniu medycznym lub przedłużenie istniejącej hospitalizacji skutkuje trwałą lub znaczącą niepełnosprawnością lub niezdolnością do pracy, lub jest wrodzoną anomalią/wadą wrodzoną.”

Najwyższy wskaźnik problematycznych zmian wśród czterech zatwierdzonych w nagłych wypadkach szczepień wystąpił po zastrzyku AstraZeneca, zaprojektowanym i wyprodukowanym we współpracy z Uniwersytetem Oksfordzkim, który jest podobno powiązany z 947 675 urazami w UE. Odnotowano 4740 doniesień o zgonach, z których duża część wynikała z rozwoju zaburzeń układu nerwowego i naczyń krwionośnych. W sumie 12 080 zgłoszeń zostało wymienionych jako „zaburzenia układu rozrodczego i piersi”.

Ogólnie rzecz biorąc, niedawno zatwierdzona przez FDA szczepionka Pfizera, obecnie sprzedawana pod nazwą Comirnaty, była skorelowana z 833 498 obrażeniami i 10 616 zgonami. System wykazał, że szczepienie Pfizera poprzedzało 22 844 zaburzenia krwi, 148 477 zaburzenia układu nerwowego i 910 zdarzeń niepożądanych związanych z „ciążą, połogiem i stanami okołoporodowymi”, skutkując 29 zgonami. Nie wiadomo, czy zgony związane z ciążą były poronieniami. Dodatkowe 10 909 zgłoszeń dotyczyło zaburzeń układu rozrodczego.

Szczepionka Moderny, która uzyskała „warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu” do stosowania w UE w dniu 6 stycznia, została oznaczona jako 229 430 urazów i 5 600 zgonów w bazie danych dotyczących reakcji na leki. Johnson & Johnson, sprzedawany w Europie pod nazwą Janssen, odnotował 63 807 obrażeń zgłoszonych w wyniku wstrzyknięcia, z czego 810 zgonów miało miejsce po zastosowaniu zastrzyku jednodawkowego.

b. Oficjalnie uznane zdarzenia niepożądane – Health Canada oficjalnie uznaje zagrożenia związane ze szczepionkami, w tym zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia oraz porażenie Bella. Inne badania powiązały szczepionki z chorobami neurologicznymi, takimi jak zespół Guillain-Barré. Ostatnio pojawiły się obawy dotyczące Moderny i zapalenia serca (27), oprócz tego, że szczepionka Pfizer ma ten problem. Liczni wirusolodzy, lekarze, naukowcy i eksperci medyczni wydają straszne ostrzeżenia o krótko- i długoterminowych skutkach zastrzyków COVID-19, w tym między innymi o śmierci, zakrzepach krwi, niepłodności, poronieniach, porażeniu Bella, nowotworach, stanach zapalnych , choroba autoimmunologiczna, otępienie o wczesnym początku, drgawki, anafilaksja, zapalenie serca i wzmocnienie zależne od przeciwciał prowadzące do śmierci; obejmuje to dzieci w wieku 12-17 lat.

Dr Robert Malone, wynalazca szczepionek mRNA, niedawno zauważył, że „jeśli zostaniesz zaszczepiony, a następnie zostaniesz zarażony, ryzyko rozwoju choroby lub śmierci jest większe, niż gdybyś nie był zaszczepiony, a następnie został zarażony deltą….jeśli jesteś zaszczepiony, a następnie zarażasz się, MOŻESZ mieć większe ryzyko, że staniesz się „superrozsiewaczem”, ponieważ jest mniej prawdopodobne, że wykażesz się chorobą. Nie zostało to zmierzone, ale powinno być”. (30) I chociaż te i wiele innych skutków ubocznych jest podobno rzadkie w krótkim okresie, długoterminowe skutki tych nowych szczepionek mRna są wciąż nieznane.

c. Śmierć poszczepienna i kontekst historyczny – W 1976 roku rząd USA zaszczepił 45 milionów ludzi przeciwko pandemii świńskiej grypy. Cały program został anulowany po doniesieniach o zaledwie 53 zgonach i 450 osobach, u których rozwinął się zespół Guillain-Barré, częstość występowania 1 na 100 000 (11). Dlaczego 53 zgony są warte pobrania niebezpiecznych szczepionek w 1976 r., ale dziesiątki tysięcy zgonów z powodu tych szczepionek nie budzi tego samego poziomu niepokoju? Nasze społeczeństwo straciło poczucie historycznego i naukowego kontekstu w ocenie bezpieczeństwa tych szczepionek mRNA.

Naturalna odporność i inne metody leczenia

stwierdzono, że osoby, które już zostały zakażone Covid, mają znacznie zmniejszone ryzyko, nie tylko ponownego zarażenia COVID, ale także przeciwko hospitalizacji – zarówno w przypadku oryginalnego szczepu wirusa, jak i Delta napięcie. (36) Niedawno pojawiły się dane z Izraela, które pokazują, że jeśli dana osoba została zaszczepiona, prawdopodobieństwo ponownego zakażenia jest 6,7 razy większe niż w przypadku samej choroby COVID.

Co więcej, istnieją obiecujące nowe alternatywne metody leczenia Covid-19 (oprócz już stosowanych). Przewodniczący Tokijskiego Towarzystwa Medycznego ogłosił niedawno, że lek przeciwpasożytniczy Ivermectin wydaje się być skuteczny w powstrzymywaniu COVID-19 i publicznie zalecił, aby wszyscy lekarze w Japonii natychmiast zaczęli stosować Ivermectin w leczeniu COVID. Czternastu z piętnastu ciężko chorych pacjentów z COVID-19, którzy byli leczeni w zainicjowanym przez badacza, interwencyjnym, otwartym badaniu klinicznym leku TriCor (fenofibrat) nie wymagało wspomagania tlenem w ciągu tygodnia od leczenia i zostało zwolnionych ze szpitala , zgodnie z wynikami nowego badania Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Ponadto wczesne leczenie lekami powszechnie stosowanymi w leczeniu astmy wydaje się znacznie zmniejszać potrzebę pilnej opieki i hospitalizacji u osób z COVID-19, odkryli naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Brak jednolitej opinii

Opinia w dziedzinie medycyny jest podzielona w wielu kwestiach dotyczących szczepionek wykraczających poza ich skuteczność lub bezpieczeństwo. Sama FDA została ostatnio ostro skrytykowana przez duże brytyjskie czasopismo medyczne za udzielenie „pośpiesznej” zgody na nowo licencjonowany produkt firmy Pfizer. Decyzja podjęta przez krajowe stowarzyszenia medyczne o podawaniu „dopalaczy” z powodu słabnącej odporności została również skrytykowana przez WHO ze względu na obawy dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa.

Nauka nigdy nie była monolitycznym przedsięwzięciem. Wielką wartością nauki jest to, że zawsze pojawiają się ulepszenia i nowe odkrycia. Stwierdzenie, że nauka jest „ustabilizowana”, przywodzi na myśl stare powiedzenie: „Nauka rozwija pogrzeb po pogrzebie”. Oznacza to, że nigdy nie jest rozstrzygnięty. A jednak władze stanowe i medyczne działają w sposób, który narzuca tylko jeden sposób radzenia sobie z Covid (szczepienie), nawet jeśli istnieje mnóstwo skutecznych, alternatywnych metod leczenia, które są proponowane i zatwierdzone przez wiodących lekarzy w tej dziedzinie. przez FDA – profilaktycznie (28) i poekspozycyjny (29). To więcej niż niepokojące, że narzucona jest tylko jedna metoda leczenia COVID i bez odpowiednio świadomej zgody pacjenta.

Maski i plastikowe bariery

Zarówno maski, jak i plastikowe bariery mają również ograniczoną lub ujemną wartość. Powszechnie noszone tkaniny i maski chirurgiczne są w przybliżeniu 10 procent skuteczne w blokowaniu wydychanych aerozoli, jak wykazały badania przeprowadzone na Uniwersytecie Waterloo. Jeśli chodzi o plastikowe osłony na twarz, chociaż naukowcy i badacze nie byli w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy plastikowe bariery miały jakikolwiek wpływ na koronawirusa, dowody wskazują obecnie, że plastikowe bariery zakłócają przepływ powietrza i wentylację do tego stopnia, że ​​wirus staje się bardziej przenoszony. Wykazano również, że bariery dają ludziom fałszywe poczucie bezpieczeństwa. (40)

Dr Margarite Griesz-Brisson jest konsultantem neurologiem i neurofizjologiem z doktoratem w dziedzinie farmakologii, ze szczególnym zainteresowaniem neurotoksykologią, medycyną środowiskową, neuroregeneracją i neuroplastycznością. Jest założycielem i dyrektorem medycznym The London Neurology & Pain Clinic Ltd, specjalistycznej kliniki wyłącznie w zakresie fizjologii, neurotoksykologii i podstawowej profilaktyki medycznej ekspert w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwajcarii, Norwegii. Wyjaśnia, że ​​„oddychanie naszego wydychanego powietrza bez wątpienia spowoduje niedobór tlenu i zalanie dwutlenkiem węgla. Wiemy, że ludzki mózg jest bardzo wrażliwy na deprawację tlenu. Na przykład w hipokampie znajdują się komórki nerwowe, które bez tlenu nie mogą trwać dłużej niż 3 minuty – nie mogą przetrwać. Ostre objawy ostrzegawcze to bóle głowy, senność, zawroty głowy, problemy z koncentracją, spowolnienie czasu reakcji – reakcje układu poznawczego.

Transmisja

Public Health England opublikowało najnowsze informacje techniczne na temat wariantów problemu „Numer 20” (6 sierpnia 2021 r.). Dane te wzmacniają obraz, jaki wyłaniał się w ostatnich miesiącach, dotyczący szczepionek, które w niewielkim stopniu zapobiegają zakażeniu lub przenoszeniu (a tym samym zapobiegają lub zatrzymują epidemie), ale redukują groźbę zachorowań i zgonów u zaszczepionych, aczkolwiek nie tak bardzo, jak było pierwotnie zgłoszone. Potwierdza to, że szczepienie może być dobrym sposobem dla osób z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na zmniejszenie osobistego ryzyka, ale nie ma prawie żadnej wartości jako sposób ochrony innych. W związku z tym szczepienie dzieci, wprowadzanie paszportów szczepionek w kraju lub za granicą lub zmuszanie młodych ludzi do zaszczepienia się, co jest dla nich prawie całkowicie ryzykowne, a nie przynosi żadnych korzyści, nie przynosi żadnych korzyści.

Osoby szczepione przenoszą wirusa w takim samym tempie, jak osoby nieszczepione (14). Dlatego ograniczanie wolności osób nieszczepionych jest dyskryminacją nienaukową. Jeśli można zarazić się COVID od osoby zaszczepionej w takim samym tempie, jak od osoby niezaszczepionej, jak dokładnie odebranie praw dużej części populacji pomoże zaszczepionej populacji?

Ponadto szczepionki mają chronić jego biorców. Jeśli nie chronią biorców przed wirusem, to nie działają, a zatem problemem jest skuteczność samych szczepionek, a nie tych, którzy nie chcą się szczepić. Ograniczanie wolności zdrowych obywateli Kanady nie sprawia, że ​​szczepionki działają.

Skuteczność szczepień

Podwójna dawka szczepionki Covid nie zapobiega zakażeniu. Ich jedyną korzyścią jest to, że zmniejszają poważne objawy przez nieokreślony czas (13) – być może tak krótki, jak pięć miesięcy (55). Dr Sharon Alroy-Preis, dyrektor publicznej służby zdrowia w Izraelu, wyjaśniła, że ​​niedawna decyzja Izraela o udostępnieniu zastrzyku przypominającego opiera się na dowodach świadczących o różnicy między wskaźnikami zakażeń u osób zaszczepionych wcześnie i tych zaszczepionych później, ale także w dowody na zwiększoną liczbę hospitalizacji ciężkich i krytycznych przypadków wśród populacji w wieku 60 lat i powyżej, która jest w pełni zaszczepiona. Poważne przypadki nieznacznie rosną wraz z nałożeniem nowych ograniczeń.

„To, w połączeniu z faktem, że z biegiem czasu obserwujemy brak reakcji na szczepionkę, skłoniło nas do zasugerowania i umożliwienia ludziom zaszczepienia się po raz trzeci. Nie chodzi tylko o to, że widzimy coraz więcej chorób, ale o to, że wpadają w ciężkie i krytyczne warunki” – powiedział Alroy-Preis.

Co więcej, wymóg zaszczepienia się obecnymi szczepionkami COVID-19 jest zasadniczo bezsensowny, ponieważ ich skuteczność z czasem poważnie maleje, przy szacunkach skuteczności od 42% do 17%, a szczepionka na nowy szczep (Delta ) nie został jeszcze opracowany.

Środki totalitarne i bieg Logana

Od wybuchu epidemii Covid Kanadyjczycy musieli znosić blokady, zakaz w mediach społecznościowych kont ofiar szczepionek, grzywny, więzienie, egzekwowalne odosobnienie, prześladowania praw religijnych i obywatelskich, ograniczenia w podróżowaniu, agresję psychologiczną, a wkrótce utrata pracy, utrata opieki zdrowotnej, a nawet dostępu do żywności (25). Są to wszystkie działania państwa totalitarnego, któremu pozwolono szorować konstytucyjne i prawa człowieka Kanadyjczyków bez ważenia wysokich kosztów tych drakońskich środków i blokad zarówno pod względem zdrowia fizycznego, jak i psychicznego (61). Te szczególne konsekwencje praktycznie nie zostały uwzględnione.

Ale najbardziej podstępną częścią tych nadużyć rządu jest wojna psychologiczna, którą państwo toczy przeciwko własnej ludności poprzez propagandę strachu. Ta „wojna klinowa” skutecznie podzieliła nasz kraj, społeczności i rodziny i stworzyła „hermeneutykę podejrzeń”, tak że większość zaszczepiona wymienia swoje zdrowie za wolność, podczas gdy mniejszość, która odmawia szczepienia, jest zmuszona do wyrzeczenia się wolności. bronić swojego zdrowia. A jednak wielką ironią jest to, że wolność, którą każda grupa myśli, że zyskała lub straciła, jest w rzeczywistości w przeciwnym kierunku. Kiedy VaxPass w naszych telefonach zmienia się z tego zielonego „znacznika wyboru”, który zapewniał nam przywileje, które kiedyś nazywaliśmy prawami, w „zawiadomienie o wygaśnięciu”, z pewnością musimy zdać sobie sprawę, że nadszedł moment „czerwonej pigułki”. To „zawiadomienie o wygaśnięciu” oznacza, że ​​musimy pospieszyć, aby uzyskać wymagane „zastrzyki przypominające”, tak abyśmy byli w zgodzie z dyktatami stanu zdrowia. Ten moment „czerwonej pigułki” może sprawić, że wielu będzie się zastanawiać, kto ma prawdziwą wolność – ci, którzy żyją na sterydach państwowych przywilejów, czy ci, którzy są naprawdę wolni i odważnie pozbawiają się tych „przywilejów”, aby móc je odzyskać jako „prawa” w odpowiednim czasie. Historycznie rzecz biorąc, nikt, kto zrezygnował z praw człowieka i godności na polecenie państwa, nigdy nie był uważany za bohatera.

Wczorajsza fikcja staje się dzisiejszą rzeczywistością….

Większość krajów zachodnich zdaje sobie teraz sprawę, że w świetle słabnących skutków podwójnych dawek szczepionek konieczne będą szczepienia przypominające (32). Logiczne pytania dotyczące trzeciej dawki tych szczepionek są następujące: Ile tych boosterów będę potrzebować w przyszłości? Czy będę na dopalaczach w najbliższej przyszłości? Przez resztę mojego życia? Co te boostery zrobią z moim krótko-, średnio- i długoterminowym zdrowiem i czy te boostery osłabią moją naturalną odporność na inne wirusy? Jeśli jest szansa na rozwinięcie się tej drugiej sytuacji, czy istnieje ryzyko, że będę zależny od rządu i jego agencji medycznych, aby przetrwać ten reżim Covid? Jeśli rząd nie aprobuje moich opinii lub działań w przyszłości w jakiejkolwiek sprawie, czy użyją takiej władzy nade mną, aby zażądać posłuszeństwa? Czy mam obecnie jakiekolwiek dowody na to, że państwo pozbawia obywateli ich środków do życia i praw, jeśli nie przestrzegają dyrektyw rządowych? Jakie jest prawdopodobieństwo, że państwo skorzysta z tej opcji w innych „sytuacjach ekstremalnych”?

Proporcjonalność zagrożenia

Wydaje się, że władze, które podjęły te drakońskie decyzje, straciły wszelkie poczucie proporcji, gdy weźmie się pod uwagę wskaźnik „przeżycia” zdefiniowany jako liczba zgonów w całej populacji USA. (Uwaga: mianownikiem powinna być całkowita populacja, a nie tylko osoby zarażone):

Powyższe śmiertelne liczby można jeszcze bardziej zmniejszyć, biorąc pod uwagę:

  • wczesna i agresywna kampania edukacyjna prowadzona przez rząd i lekarzy w zakresie profilaktycznych leków naturalnych i konwencjonalnych może przynieść znaczące rezultaty w zmniejszeniu liczby poważnych chorób i zgonów (zob. paragraf 10 powyżej);
  • istnieją inne obiecujące alternatywne metody leczenia dostępne po zarażeniu wirusem (zob. powyżej);
  • wdrożenie strategii opartej na ryzyku, skierowanej do grup wysokiego ryzyka, tj. grup w podeszłym wieku i grup podlegających wcześniej istniejącym warunkom;
  • przejrzyste i uczciwe zgłaszanie prawdziwych zgonów z powodu COVID, zamiast nieetycznych, niechlujnych lub paranoidalnych protokołów, które zawyżają liczbę zgonów (tj. pacjenci umierający „z” COVID vs. „z” COVID) (59) z nieszczerych i finansowych powodów.

Wybitni lekarze i wirusolodzy wyrażający obawy:

a. Francuski wirusolog i laureat Nagrody Nobla Luc Montagnier – Montagnier nazwał masowe szczepienia przeciwko koronawirusowi podczas pandemii „nie do pomyślenia” i historyczną pomyłkę, która polega na „tworzeniu wariantów” i prowadzi do zgonów z powodu choroby. Wielu epidemiologów wie o tym i „milcze” problem znany jako „wzmocnienie zależne od przeciwciał”, powiedział Montagnier. „To przeciwciała wytwarzane przez wirusa umożliwiają wzmocnienie infekcji” – powiedział w wywiadzie dla Pierre’a Barnériasa z Hold-Up Media na początku tego miesiąca. Szczepienia prowadzące do wariantów? Chociaż warianty wirusów mogą występować naturalnie, Montagnier powiedział, że szczepienie napędza ten proces. „Co robi wirus? Czy umiera, czy znajduje inne rozwiązanie?” on zapytał. „Oczywiste jest, że nowe warianty powstają w wyniku selekcji za pośrednictwem przeciwciał w wyniku szczepienia”.

b. Peter McCullough, internista, kardiolog, epidemiolog, profesor medycyny w Texas A & M College of Medicine, prezes Cardiorenal Society of America, redaktor naczelny Cardiorenal Medicine and of Reviews in Cardiovascular Medicine oraz starszy redaktor naczelny w American Journal of Cardiology – McCullough utrzymuje, że po pierwsze wirus nie rozprzestrzenia się wśród osób bezobjawowych. Po drugie, osoby bezobjawowe nie powinny być testowane, ponieważ „generują fałszywe alarmy, tworząc dodatkowe przypadki”. Po trzecie, naturalna odporność uzyskana po zarażeniu wirusem jest „mocna, kompletna i trwała”. Po czwarte, COVID-19, a nawet warianty, można łatwo leczyć w domu za pomocą wczesnej interwencji. Po piąte, szczepienia koronawirusa firm Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson i AstraZeneca „obecnie są przestarzałe”. W rzeczywistości McCullough wskazał, że eksperymentalne „szczepionki” należy „uznać za niebezpieczne i nienadające się do użytku przez ludzi”. Wspomniał o niektórych niebezpiecznych skutkach ubocznych spowodowanych przez zastrzyki. W międzyczasie powiedział również, że nie promowano bezpiecznych i skutecznych leków i terapii, mimo że uratowały życie – a mogą uratować więcej.

c. Dr Robert Malone jest odkrywcą transfekcji RNA in vitro i in vivo oraz wynalazcą szczepionek mRNA, gdy był w Instytucie Salka w 1988 roku.

„To jest dokładnie to, co można by zobaczyć, gdyby miało miejsce wzmocnienie zależne od przeciwciał (ADE)” – powiedział Malone w odniesieniu do wyższych poziomów wirusa wśród zaszczepionych. „Co to jest wzmocnienie zależne od przeciwciał? Krótko mówiąc, szczepionka powoduje, że wirus staje się bardziej zakaźny, niż miałoby to miejsce w przypadku braku szczepienia, spowodowałby replikację wirusa na wyższym poziomie niż w przypadku braku infekcji”.
„To najgorszy koszmar wakcynologa. Zdarzyło się to w przypadku wirusa syncytialnego układu oddechowego oraz w latach 60. i spowodowało więcej zgonów dzieci u osób zaszczepionych niż nieszczepionych. Zdarzyło się to z Dengvaxia, szczepionką na dengę” – kontynuował Malone.
„I stało się to z praktycznie każdym innym programem opracowywania szczepionek na koronawirusa, z pewnością u ludzi, znanym w historii, i o tym wakcynolodzy tacy jak ja ostrzegali od samego początku… ryzyko wzmocnienia zależnego od przeciwciał”.

Malone powiedział, że wzmocnienie zależne od przeciwciał wydaje się najbardziej widoczne u osób, którym wstrzyknięto szczepionkę firmy Pfizer.

„Więc teraz wiemy, że ochrona Pfizera słabnie po sześciu miesiącach” – powiedział. „Dane zdają się sugerować, że ci, którzy otrzymali Pfizera, który jest prawdopodobnie najmniej immunogenny z tej trójki pod względem trwałości, czasu ochrony, ludzie, którzy są obecnie w fazie zanikania odpowiedzi immunologicznej na szczepionkę Pfizer zarazić się”.
„Zauważ, że ciągle mówią o Pfizer, a nie o pozostałych dwóch. Sugeruje to więc, że jest to dokładnie to, czego można się spodziewać, że okno największej podatności na wzmocnienie zależne od przeciwciał znajduje się w tej długiej fazie zmniejszania się, gdy odpowiedź na szczepionkę spada”.

d. Dr Byram Bridle jest immunologiem wirusowym z University of Guelph – Bridle podkreślił, że nie ma dowodów na to, że nieszczepieni powodują wzrost przypadków – zwłaszcza tych związanych z nowymi wariantami – ponieważ jest to sprzeczne z ustaloną ortodoksją dotyczącą tego, jak wirusy i szczepionki Praca. W opinii eksperta Bridle, niezdolność szczepionek przeciwko koronawirusowi do zabicia wirusa i skupienie się na „pojedynczym białku” to przepis na mutacje, które mogą prowadzić do proliferacji nowych wariantów, o których krążą politycy i media.

„Zasady są następujące: jeśli masz jednostkę biologiczną, która jest podatna na mutacje, a SARS Coronavirus-2, podobnie jak wszystkie koronawirusy, jest podatny na mutacje… i stosujesz wąsko skoncentrowaną presję selekcyjną, która nie jest śmiertelna, i robisz to to przez długi czas, to jest recepta na napędzanie pojawiania się nowych wariantów i dokładnie to robimy” – wyjaśnił Bridle.
„Nasze szczepionki skupiają się na jednym białku wirusa, więc wirus musi zmienić tylko jedno białko, a szczepionki nie zbliżają się do nadawania sterylizującej odporności, zaszczepione osoby nadal się zarażają”.

e. Christina Parks posiada tytuł doktora. in Cellular and Molecular Biology – dr Parks zeznał 19 sierpnia na rzecz ustawodawstwa stanu Michigan, które „zakazuje dyskryminacji pracowników lub wolontariuszy, którzy odmawiają lub nie otrzymały pewnych szczepień, w tym przeciwko COVID-19”. Oprócz poruszania szczegółowych zagadnień naukowych dotyczących bardziej problematycznych elementów szczepionek, poruszyła temat tabu nieufności rządu w sprawach medycyny i zdrowia.

f. Ryan Cole jest dyrektorem generalnym i dyrektorem medycznym Cole Diagnostics, jednego z największych niezależnych laboratoriów w stanie Idaho. Dr Cole jest certyfikowanym patologiem przeszkolonym przez Mayo Clinic. Posiada certyfikat Board Certified w zakresie anatomii i patologii klinicznej. Posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu immunologii i wirusologii, a także specjalizację w zakresie patologii skóry.

„Niepokoi mnie brak długoterminowych danych dotyczących bezpieczeństwa, ponieważ ta szczepionka jest po prostu zbyt nowa” – powiedział Cole.
„Nigdy wcześniej nie próbowaliśmy szczepionki mRNA u ludzi. Martwię się implikacjami wstrzyknięcia obcego, syntetycznego mRNA i reakcji przeciwciał, której nie można odwrócić” – kontynuował.
„Niepokoi mnie, że duża liczba osób jest zasadniczo zapisywana do długoterminowej fazy III badania klinicznego szczepionki bez pełnego poinformowania o tym, bez możliwości uzyskania odszkodowania w przypadku urazu lub śmierci. Niepokoi mnie liczba zdarzeń niepożądanych i zgonów, które zostały zgłoszone w związku z podaniem szczepionki”.

Cole jest również zaniepokojony wzrostem zachorowań na raka endometrium w swojej praktyce, co może być wynikiem szczepionek.

g. Dr Martin Kulldorff jest profesorem medycyny w Harvard Medical School oraz biostatystykiem i epidemiologiem w Brigham and Women’s Hospital. Pomógł rozwinąć obecny system CDC do monitorowania potencjalnych zagrożeń związanych ze szczepionkami, a także jest jednym ze współautorów Deklaracji Great Barrington, która opowiadała się za „skoncentrowaną ochroną” najsłabszych, zamiast blokad. Dr Kulldorff stwierdził w wywiadzie:

Istnieje nacisk zarówno na paszporty szczepionek, jak i mandaty na szczepionki. Jeśli ludzie chcą mieć pracę i pozostać w niej, muszą wziąć szczepionkę albo zostaną zwolnieni. Jeśli chcą studiować na uniwersytecie, wiele uniwersytetów wymaga szczepień dla wszystkich studentów. Więc są te mandaty na szczepionki i paszporty szczepionek. Na przykład w Nowym Jorku obecnie wymaga się od restauracji, aby wymagały szczepień dla osób, które chodzą do restauracji. To bardzo przymusowy sposób nakłaniania ludzi do szczepienia. A to bardzo źle wpływa na zdrowie publiczne. Jedno pytanie brzmi: „Dlaczego zmuszasz ludzi odpornych lub młodych, którzy mają bardzo małe ryzyko, kiedy szczepionki są o wiele bardziej potrzebne dla osób starszych w innych miejscach?” Więc to jest etyczny aspekt tego. Uważam, że jest to bardzo nieetyczne. Innym aspektem jest to, że jeśli zmusisz ludzi do czegoś, jeśli zmusisz kogoś do zrobienia czegoś, może to przynieść odwrotny skutek. Zdrowie publiczne musi opierać się na zaufaniu. Jeśli urzędnicy ds. zdrowia publicznego chcą, aby opinia publiczna im zaufała, urzędnicy ds. zdrowia publicznego również muszą ufać społeczeństwu. Od prawie dwóch dekad pracuję nad szczepionkami. Jedną rzeczą, którą zawsze staraliśmy się zrobić, jest utrzymanie dobrego zaufania do szczepionek.

Źródło: https://cuttlnk.com/H77Ag

h. Profesor Sucharit Bhakdi MD, emerytowany profesor mikrobiologii medycznej i immunologii, były kierownik Instytutu Mikrobiologii Medycznej i Higieny, Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Moguncji (lekarz i naukowiec) (Niemcy i Tajlandia) – „To katastrofalna sytuacja”, mówi Bhakdi, „ponieważ samo kolce białkowe znajduje się teraz na powierzchni komórek, zwrócone w stronę krwiobiegu. Wiadomo, że te białka kolczaste w momencie, gdy dotkną płytek krwi, aktywują je [płytki krwi] i to uruchamia cały system krzepnięcia. Drugą rzeczą, która powinna się wydarzyć, zgodnie z teorią, jest to, że produkty przemiany materii tego białka, które są wytwarzane w komórce, są umieszczane przed „drzwiami” komórki… i są prezentowane układowi odpornościowemu. Układ odpornościowy, zwłaszcza limfocyty, rozpoznaje je i atakuje komórki, ponieważ nie chcą, aby wytwarzały wirusy lub części wirusowe. A części wirusowe są teraz wytwarzane w miejscach, w których części wirusowe nigdy, przenigdy nie dosięgną [naturalnie], jak ściana naczynia w twoim mózgu… Jeśli ten „gobelin” ściany [tj. wyściółka naczynia krwionośnego] jest następnie niszczona, co jest sygnałem dla układu krzepnięcia do [aktywacji] i utworzenia skrzepu krwi. Dzieje się tak w przypadku wszystkich tych szczepionek, ponieważ gen [instrukcja tworzenia białka kolczastego] jest wprowadzany do ściany naczynia”.

i. Lekarze dla sygnatariuszy etyki Covid – Ta grupa, składająca się z ponad 160 lekarzy, napisała trzy listy otwarte do Europejskiej Agencji Leków w sprawie zagrożeń związanych ze szczepionką COVID-19. W tych listach nalegali na dowody, że ryzyko krzepnięcia, krwawienia i nieprawidłowości płytek krwi zostało niewłaściwie wykluczone w legalnych badaniach empirycznych przed zastosowaniem u ludzi. Przewidywali śmierć i szkody spowodowane krzepnięciem, ostrzegając o tych niebezpieczeństwach, zanim zakrzepy krwi doprowadziły do ​​zawieszenia szczepionek na całym świecie.

Źródło: https://cuttlnk.com/Ikz1Z

Niewłaściwe użycie testów PCR

Rzekomy wzrost „przypadków” jest bezpośrednią konsekwencją zwiększonej liczby testów poprzez niewłaściwe użycie aparatu PCR do diagnozowania tzw. COVID-19.

Ustalono, że test PCR nigdy nie był zaprojektowany ani przeznaczony jako narzędzie diagnostyczne i nie jest akceptowalnym instrumentem do pomiaru tej tak zwanej pandemii. Jego wynalazca, Kary Mullis, wyraźnie wskazał, że urządzenie do testowania PCR nigdy nie zostało stworzone do testowania koronawirusów (15). Mullis ostrzega, że ​​„test PCR może być użyty do znalezienia prawie wszystkiego, u każdego. Jeśli możesz wzmocnić jedną cząsteczkę, możesz ją znaleźć, ponieważ ta cząsteczka znajduje się prawie w każdej osobie”. W świetle tego ostrzeżenia obecne wykorzystanie testu PCR, ustawione na wyższe amplifikacje, daje do 97% wyników fałszywie dodatnich (16). Dlatego wszelkie nałożone środki nadzwyczajne, które są oparte na testach PCR, są nieuzasadnione, nienaukowe i prawdopodobnie oszukańcze.

Międzynarodowe konsorcjum naukowców zajmujących się naukami przyrodniczymi wykryło również 10 głównych wad naukowych na poziomie molekularnym i metodologicznym w 3-peer review testu RTPCR do wykrywania SARS-CoV-2 (17). W listopadzie 2020 r. portugalski sąd orzekł, że testy PCR są niewiarygodne (18). 14 grudnia 2020 r. WHO przyznała, że ​​test PCR ma „problem” przy wysokich amplifikacjach, ponieważ wykrywa martwe komórki ze starych wirusów, dając wynik fałszywie pozytywny (19). 16 lutego 2021 r. BC Health Officer Bonnie Henry przyznała, że ​​testy PCR są niewiarygodne (20). 8 kwietnia 2021 r. sąd austriacki orzekł, że PCR nie nadaje się do testów na COVID (21). W dniu 8 kwietnia 2021 r. niemiecki sąd orzekł przeciwko testom PCR stwierdzając, że „test nie może dostarczyć żadnej informacji o tym, czy dana osoba jest zarażona aktywnym patogenem, czy nie, ponieważ test nie może odróżnić „martwej” materii od żywej (22) ”. 8 maja 2021 r. Szwedzka Agencja Zdrowia Publicznego wstrzymała testy PCR z tego samego powodu (23). 10 maja 2021 r. Główny mikrobiolog i specjalista laboratoryjny Manitoby, dr Jared Bullard, zeznał podczas przesłuchania w procesie przed sądem ławy królowej w Manitobie, że wyniki testu PCR nie weryfikują zakaźności i nigdy nie były przeznaczone do wykorzystania do diagnozowania chorób układu oddechowego.

Zyski i przestępczość

Amerykański gigant farmaceutyczny Pfizer Inc. i jego spółka zależna Pharmacia & Upjohn Company Inc. (zwane dalej łącznie „Pfizer”) zostały ukarane grzywną w wysokości 2,3 mld USD, największą w historii Departamentu Sprawiedliwości ugodą dotyczącą oszustw związanych z opieką zdrowotną. odpowiedzialność karną i cywilną wynikającą z nielegalnej promocji niektórych produktów farmaceutycznych. (31) A to była tylko jedna osada. Czy nie dziwi nas, że jeden z czołowych dostawców szczepionek na COVID był zaangażowany w taką działalność? Popularny żart „Co może pójść nie tak?” przychodzi mi na myśl, gdy zastanawiamy się nad konsekwencjami gorliwej promocji tych szczepionek. Co więcej, biurokracja medyczna przyznała, że ​​istnieje „przewrotna zachęta” dla szpitali do klasyfikowania zgonów jako związanych z koronawirusem, gdy wirus ich nie spowodował. Prawodawcy wyrazili zaniepokojenie zachętami finansowymi do zgłaszania zgonów jako COVID, gdy nie było pewności co do ostatecznej przyczyny, podobnie jak podczas epidemii HIV.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous Article

Większość zmarłych z powodu COVID-19 w Szwecji i Wielkiej Brytanii to osoby w pełni zaszczepione

Next Article

Arcybiskup Viganò: Rozważania na temat Wielkiego Resetu i Nowego Porządku Świata

Related Posts
Total
0
Share