Skaningowa i transmisyjna mikroskopia elektronowa ujawnia składniki zawarte w szczepionkach CoV-19!

Autor : Dr Robert O Young CPC, mgr, dr hab., doktor medycyny naturalnej

www.drrberyoung.com

Mikroskopia z kontrastem fazowym, transmisyjna i skaningowa mikroskopia elektronowa oraz spektroskopia rentgenowska z dyspersją energii ujawniaja tlenek grafenu w szczepionkach CoV-19

– Dr Robert O. Young

Zarazki rodzą się w nas i z nas jako infekcja, a nie infekcja komórek ciała. Innymi słowy zarazki są objawami dezorganizacji komórkowej i genetycznej, a NIE konkretną przyczyną dezorganizacji komórkowej i genetycznej! GERM to NIC, a TEREN to WSZYSTKO. Zarazki mogą tylko przyczyniać się do stanu nierównowagi toksycznej, ale NIGDY nie powodują żadnej konkretnej choroby!

Streszczenie

Obecnie istnieją cztery duże firmy farmaceutyczne, które produkują szczepionkę SARS-CoV-2 zwaną obecnie szczepionką SARS-CoV-19. Ich szczepionkami są Pfizer – BioNTech mRNA Vaccine, The mRNA 1273 Moderna-Lonza Vaccine, The Serum Institute Oxford Astrazeneca Vaccine i Janssen COVID -19 Vaccine produkowany przez Janssen Biotech Inc., Janssen Pharmaceutical Company of Johnson & Johnson, rekombinowany, niezdolny do replikacji adenowirus typu 26 wyrażający białko wypustek SARS-CoV-2. Zamierzonym celem tych szczepionek jest zapewnienie odporności na tak zwany zakaźny nowy koronawirus lub wirus SARS-CoV-2, obecnie nazywany SARS-CoV-19. Te cztery firmy farmaceutyczne nie dostarczyły pełnego ujawnienia FDA na swoim opakowaniu ze szczepionką, arkuszu informacyjnym lub etykiecie wielu głównych i/lub drugorzędnych składników zawartych w tych tak zwanych szczepionkach. Celem tego artykułu badawczego jest identyfikacja tych konkretnych głównych i drugorzędnych składników zawartych w szczepionce Pfizer, szczepionce Moderna, szczepionce Astrazeneca i szczepionce Janssen przy użyciu różnych naukowych testów anatomicznych, fizjologicznych i funkcjonalnych dla każdego SARS-COV-19 szczepionki. Jako prawo człowieka, regulowane na mocy Prawa Światowego Kodeksu Norymberskiego z 1947 r., szczegółowe informacje o składnikach szczepionki są krytyczne, wymagane i konieczne, aby każdy człowiek z dowolnego kraju na świecie mógł podjąć świadomą decyzję, czy wyrazić zgodę na “szczepienie ochronne” SAR-CoV-2-19. Przeprowadziliśmy badania naukowe na każdej szczepionce i zidentyfikowaliśmy kilka nieujawnionych składników lub adiuwantów, które są zawarte w tych czterech szczepionkach SARS-CoV-2-19. Obecnie szczepionki te są podawane milionom ludzi na całym świecie na podstawie zezwolenia na stosowanie w sytuacjach nadzwyczajnych (EUA) wydawanego przez każdy kraj bez pełnego ujawnienia wszystkich składników, a w niektórych przypadkach nakazane przez rządy lub pracodawców z naruszeniem indywidualnych praw człowieka na mocy Kodeksu Norymbergi z 1947 r.

Metodologia i techniki

Przeanalizowano cztery „szczepionki”, którymi są Pfizer-BioNtech, Moderna-Lonza mRNA-1273 Vaccine ,Vaxzevria firmy Astrazeneca, Janssen firmy Johnson & Johnson, przy użyciu różnych instrumentów i protokołów przygotowania zgodnie z nowymi podejściami technologicznymi nanocząstek. Różne instrumenty obejmują mikroskopię optyczną, mikroskopię jasnego pola, mikroskopię kontrastową pHazy, mikroskopię ciemnego pola, spektroskopię absorbancji UV i fluorescencyjną, skaningową mikroskopię elektronową, transmisyjną mikroskopię elektronową, spektroskopię dyspersyjną energii, dyfraktometr rentgenowski, instrumenty jądrowego rezonansu magnetycznego weryfikacja morfologii i zawartości „szczepionek”. Dla zaawansowanych technologicznie pomiarów i dbałości o badania, wszystkie kontrole zostały aktywowane i przyjęto pomiary referencyjne w celu uzyskania walidowanych wyników.

Kontrast fazy żywej krwi i mikroskopia ciemnego pola

Następnie uzyskano obrazy wodnych frakcji szczepionek, aby wizualnie ocenić możliwą obecność cząstek węgla lub grafenu.

Obserwacje pod mikroskopem optycznym ujawniły dużą liczbę przezroczystych obiektów laminarnych 2D, które wykazują duże podobieństwo do obrazów z literatury (Xu et al, 2019) oraz do obrazów uzyskanych ze standardu rGO (SIGMA) (ryc. 1, 2 i 3).

Uzyskano obrazy dużych przezroczystych arkuszy o różnych rozmiarach i kształtach, ukazujących pofałdowane i płaskie, nieregularne. Mniejsze arkusze o wielokątnych kształtach, również podobne do płatków opisanych w literaturze (Xu i wsp., 2019) można ujawnić za pomocą mikroskopii z kontrastem pH i ciemnego pola (ryc. 3).

Wszystkie te laminarne obiekty były szeroko rozpowszechnione w wodnej frakcji krwi (fig. 1) lub próbce szczepionki (fig. 2 i 3) i żaden składnik opisany przez zarejestrowany patent nie może być powiązany z tymi arkuszami.

Na rysunku 1 widać, jak wygląda bomba klastrowa o zredukowanym tlenku grafenu (rGO) w żywych, niebarwionych 19 tak zwanych szczepionkach Pfizer, Moderna, Astrazeneca i Janssen?

[Figura 1 jest mikrografią skupiska węgla zredukowanego tlenku grafenu (rGO) widzianego w żywej, niezabarwionej ludzkiej krwi z mikroskopem z kontrastem pHazy przy 1500x. Zauważ, że czerwone krwinki krzepną wokół kryształu rGO w stanie znanym jako Rouleau! Francuskie słowo, które oznacza łańcuch.]

Normalna, zdrowa krew i po inokulacji mRNA

[Rycina 1a Mikrografia pod mikroskopem z kontrastem fazowym pokazuje normalny, zdrowy stan czerwonych krwinek, które są nawet w kolorze, kształcie i wielkości. Czerwone krwinki w zdrowym stanie mierzą anatomicznie 7 mikronów średnicy.]
[Rysunek 1b Mikrofotografia wykonana pod mikroskopem z kontrastem fazowym ujawnia żywą krew 24 godziny po szczepieniu mRNA, zawierającą teraz skrystalizowane czerwone krwinki, biologiczne przemiany czerwonych i białych krwinek, duże symplasty centrum kryształów tlenku grafenu i kryształy kwasu orotowego w prawym górnym rogu róg strony mikrofotografii.]

Rurki nano i mikro powodują patologiczną krzepliwość krwi prowadzącą do hiperkapnii, niedotlenienia i śmierci

Rycina 1c oglądana pod mikroskopem kontrastowym pHazy nanorurki tlenku grafenu w skoagulowanych krwinkach czerwonych lub skrzepach krwi.[2]
Rycina 1d oglądana pod mikroskopem kontrastowym pHazy nanorurki tlenku grafenu w skoagulowanych krwinkach czerwonych lub skrzepach krwi.[2]

Jakie są nieujawnione składniki zawarte w szczepionkach CoV – 19 tak zwanych Pfizer, Moderna, Astrazeneca i Janssen?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, wodna frakcja szczepionek Pfizer, Moderna, Astrazeneca i Janssen została pobrana z każdego osadu, a następnie oglądana oddzielnie pod mikroskopem z kontrastem pHazy przy powiększeniu 100x, 600x do 1500x, wykazując anatomiczne dowody zredukowanych cząstek tlenku grafenu (rGO), które były w porównaniu do mikrofotografii rGO z Choucair et al, 2009 w celu identyfikacji i weryfikacji .[3]

Etapy analizy frakcji wodnych szczepionek

Próbki chłodzone były przetwarzane w sterylnych warunkach, przy użyciu komory z przepływem laminarnym i sterylizowanego sprzętu laboratoryjnego.

Etapami analiz były:

  1. Rozcieńczenie w 0,9% sterylnej soli fizjologicznej (0,45 ml + 1,2 ml)
  2. Frakcjonowanie polaryzacji: 1,2 ml heksanu + 120 ul próbki RD1
  3. Ekstrakcja hydrofilowej wodnej pHazy
  4. Skanowanie spektroskopii absorbancji UV i fluorescencji ( Rys. 1e )
  5. Ekstrakcja i oznaczanie ilościowe RNA w próbce
  6. Mikroskopia elektronowa i optyczna pHazy wodnej
Rysunek 1e. Skanowanie spektroskopii absorbancji UV i fluorescencji

Nieujawnione składniki „szczepionki” firmy Pfizer

Mikrografy na rycinach 2 i 3 uzyskano przy użyciu kontrastu pHazy 100X, 600X i 1500X, mikroskopii optycznej ciemnego pola i jasnego pola [3].

Po lewej stronie każdej mikrofotografii zobaczysz mikrofotografie uzyskane z wodnej frakcji szczepionki Pfizer zawierającej rGO.

Po prawej stronie każdej mikrofotografii zobaczysz dopasowanie ze znanych źródeł zawierających rGO do walidacji anatomicznej .

Obserwacje pod mikroskopem kontrastu pH, ciemnego pola, jasnego pola, transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej szczepionek firmy Pfizer, w tym szczepionek firm Moderna, Astrazeneca i Janssen, ujawniły pewne jednostki, które mogą być paskami grafenu, jak pokazano poniżej na rycinie 3.

Figura 2 przedstawia obraz frakcji wodnej z próbki szczepionki Pfizer (po lewej) i ze standardu zredukowanego tlenku grafenu (rGO) (po prawej) (Sigma-777684). Mikroskopia optyczna, 100X
Figura 3 – Obrazy frakcji wodnej zawierające zredukowany tlenek grafenu z próbki szczepionki Pfizer (po lewej) i standard sonikowanego zredukowanego tlenku grafenu (rGO) (po prawej) (Sigma-777684). Optyczna mikroskopia kontrastowa pHazy, 600X. Ponadto, raport Muestra RD1, La Quinta Columna, 28 czerwca 2021 r.; Wykrywanie tlenku grafenu w zawiesinie wodnej; Delgado Martin z Campra Madrid potwierdza nasze ustalenia. [4]
Rysunek 4 przedstawia kapsyd liposomowy zawierający rGO, którego firma Pfizer wykorzystuje w swoim produkcie do przenoszenia tlenku grafenu poprzez przyłączenie kapsydu liposomowego do określonych cząsteczek mRNA w celu kierowania zawartości liposomów fGO do określonych narządów, gruczołów i tkanek, a mianowicie jajników i jąder, kości szpik, serce i mózg. Obraz uzyskano za pomocą SEM-Cryo.

W celu ostatecznej identyfikacji grafenu metodą TEM konieczne jest uzupełnienie obserwacji o charakterystykę strukturalną poprzez uzyskanie charakterystycznej próbki wzorca dyfrakcji elektronów (jak na rysunku „b” pokazanym poniżej).[4]

Standardowa próbka odpowiadająca grafitowi lub grafenowi ma symetrię heksagonalną i ogólnie ma kilka koncentrycznych sześciokątów.

Rycina 4b przedstawia wzór dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego cząstek grafenu. Matéria (Rio J.) 23 (1) , 2018. Charakterystyka nanoarkuszów grafenowych otrzymanych zmodyfikowaną metodą Hummera. Renata Hack i in. [4]

Stosując transmisyjną mikroskopię elektronową (TEM) zaobserwowaliśmy skomplikowaną matrycę lub siatkę złożonych półprzezroczystych elastycznych arkuszy rGO z mieszaniną ciemniejszych wielowarstwowych aglomeracji i jaśniejszych barw rozwiniętych monowarstw, jak widać na rysunku 5. [3] [4]

Rysunek 5 przedstawia klaster nanocząstek grafenu w szczepionce firmy Pfizer. Wydają się być zagregowane.

Ciemniejsze obszary liniowe na rysunku 5 wydają się być miejscowym nakładaniem się arkuszy i lokalnym układem poszczególnych arkuszy równolegle do wiązki elektronów.[5]

Po siatce pojawia się duża gęstość niezidentyfikowanych zaokrąglonych i eliptycznych wyraźnych kształtów, prawdopodobnie odpowiadająca otworom generowanym przez mechaniczne wymuszanie siatki rGO podczas obróbki, jak widać na rysunku 6. [4] [5]

Figura 6 przedstawia obserwację mikroskopową TEM, w której obecne są cząstki zredukowanego tlenku grafenu w „szczepionce” firmy Pfizer. Dyfraktometria rentgenowska ujawnia ich naturę krystalicznych nanocząstek węglowych rGO. Ten dowód został początkowo znaleziony przez Muestra RD1 i opublikowany w Raporcie La Quinta Columna, 28 czerwca 2021 r.; Wykrywanie tlenku grafenu w zawiesinie wodnej; Delgado Martin, Campra Madryt. [4]

Odpowiedź immunologiczna na dietetyczne, metaboliczne, środowiskowe i zaszczepione organiczne i nieorganiczne mikro- i nanocząstki

Jasnopomarańczowy kryształ krwi poniżej to zestalony kwas moczowy po spożyciu wysokobiałkowej diety z mięsa zwierzęcego, krwi i płynów śródmiąższowych. Zauważysz, że kilka neutrofili próbuje oczyścić i usunąć tę toksyczną masę. Jest to główny purp o se białych krwinek zarządzać i utrzymać delikatną równowagę pH płynów ustrojowych.

Oglądając powyższy film, widzisz dwa neutrofile (neutrofile stanowią 2/3 całkowitej liczby białych krwinek) przepływające przez osocze krwi. Neutrofil od lewej przesuwa się w dół, aby wychwycić biologiczną transformację drożdży w formie Y, takich jak Candida albicans. W ciągu około minuty zobaczysz, jak neutrofil wydala te wysoce toksyczne drożdże w formie Y z powrotem do osocza krwi.

Dwa neutrofile przepływające przez osocze krwi, zbierając patogeny lub przemiany biologiczne bakterii i drożdży ze zwyrodnienia komórkowego, które mają być zdrowymi komórkami ciała.

Jest to główna funkcja neutrofili polegająca na wychwytywaniu organicznych i nieorganicznych mikro- i nanocząstek, takich jak kwas mlekowy, kwas moczowy, bakterie, drożdże, pleśń, a nawet tlenek grafenu, jak widać na poniższym mikrografie oznaczonym GO po prawej i NET z neutrofilami po lewej stronie.

Po raz kolejny neutrofile to białe krwinki próbujące wyizolować, a następnie pobrać i usunąć tlenek grafenu, toksyczny kwaśny patogen, który jest zawarty we wszystkich tak zwanych szczepionkach CoV-2-19, jak widać na mikrofotografii w ciemnym polu poniżej!

Powyższa mikrofotografia z mikroskopu ciemnego pola pokazuje tlenek grafenu (GO) oraz zatrucie i zniszczenie neutrofili (NET – które stanowią ponad 60 procent wszystkich białych krwinek), które są przeznaczone do zbierania i eliminowania obcych toksycznych odpadów chemicznych i biologicznych. Naukowcy z Instytutu Karllnska, Uniwersytetu w Manchesterze, Chalmers University of Technology oraz zespołu naukowego dr Roberta O. Younga wykazali, że ludzki układ odpornościowy radzi sobie z tlenkiem grafenu w taki sam sposób jak bakterie, drożdże czy pleśń.

Spektroskopia rentgenowska z dyspersją energii ujawnia rGO w szczepionce Pfizer[5][6][7]

Ciekłą frakcję szczepionki Pfizer analizowano następnie pod kątem zawartości chemicznej i pierwiastkowej przy użyciu spektroskopii rentgenowskiej z dyspersją energii ( EDS ), jak widać na Figurze 6. Widmo EDS wykazało obecność węgla, tlenu, weryfikując pierwiastki rGO oraz sód i chlorek, ponieważ próbki pokazane na rysunkach 2, 3, 5, 6, 7 i 7a zostały rozcieńczone w roztworze soli fizjologicznej.

Rysunek 7 przedstawia widmo „szczepionki” firmy Pfizer pod mikroskopem ESEM w połączeniu z mikrosondą rentgenowską EDS (oś X = KeV, oś Y = zliczenia) identyfikująca węgiel, tlen, sód i chlorki
Rysunek 7a przedstawia widmo nanocząstek „szczepionki” firmy Pfizer tlenku grafenu, magnezu, glinu, krzemu, chlorku i wapnia zidentyfikowanych pod mikroskopem ESEM w połączeniu z mikrosondą rentgenowską EDS. (oś X = KeV, oś Y = zliczenia)

Kwantyfikacja mRNA w szczepionce Pfizer

Ilościowe oznaczenie RNA w próbce firmy Pfizer przeprowadzono przy użyciu konwencjonalnych protokołów (Fisher).

Według specjalnego oprogramowania do kontroli kalibracji spektrofotometru NanoDropTM 2000 (Thermofisher), widmo absorpcji UV całkowitej frakcji wodnej skorelowano z 747 ng/ul nieznanych substancji absorbujących.

Jednak po ekstrakcji RNA za pomocą komercyjnego zestawu (Thermofisher), kwantyfikacja za pomocą sondy fluorescencyjnej Qbit specyficznej dla RNA (Thermofisher) wykazała, że ​​tylko 6 t ug/ul może być związane z obecnością RNA. Widmo było zgodne ze szczytem rGO przy 270 nm.

Zgodnie z przedstawionymi tutaj obrazami mikroskopowymi, większość tej absorbancji może być spowodowana warstwami grafenopodobnymi, obfitującymi w zawiesinę płynów w próbce.

Wnioski są dodatkowo poparte wysoką fluorescencją próbki z maksimum przy 340 nm, zgodnie z wartościami szczytowymi dla rGO. Należy przypomnieć, że RNA nie wykazuje spontanicznej fluorescencji pod wpływem promieniowania UV.

Rysunek 8 – Widmo UV frakcji wodnej próbki szczepionki Pfizer.[1][2][3][5][6]

Badanie fluorescencji ultrafioletowej frakcji wodnej Pfizer dla zredukowanego tlenku grafenu (rGO) [6]

Absorpcję ultrafioletu i widma fluorescencji uzyskano za pomocą spektrofotometru z czytnikiem wielomodowym Cytation 5 Cell Imaging (BioteK). Widmo absorbancji UV potwierdziło maksymalny pik przy 270 nm, zgodny z obecnością cząstek stałych rGO.

Maksimum fluorescencji UV przy 340 nm również sugeruje obecność znacznych ilości rGO w próbce (Bano i wsp., 2019).

Figura 9 – Widma absorpcji UV i fluorescencji uzyskano za pomocą spektrofotometru z czytnikiem wielomodowym Cytation 5 Cell Imaging (BioteK). Widmo absorbancji UV potwierdziło maksymalny pik przy 270 nm, zgodny z obecnością rGO. Maksimum fluorescencji UV przy 340 nm również sugeruje obecność znacznych ilości rGO w próbce (Bano i wsp., 2019).
Figura 10 – Analiza spektroskopowa UV wykazała adsorpcję spowodowaną obecnością zredukowanego tlenku grafenu, co potwierdza obserwacja pod mikroskopem w świetle ultrafioletowym.

Rysunki 11 i 12 poniżej przedstawiają mikrografię różnych mikro- i nanocząstek, które zostały zidentyfikowane w Pfizer, Moderna, Astrazeneca i Janssen, tak zwanych „szczepionkach” i przeanalizowane za pomocą środowiskowego skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) w połączeniu z x- Mikrosonda promieniowa Systemu Dyspersyjnego Energii (EDS), która ujawnia rozmiar artykułu p , rozkład składu i chemiczny charakter obserwowanych mikro- i nanocząstek podczas obserwacji.[6][7][8]

Rysunek 11 przedstawia ostre mikronowe szczątki o długości 20 µm zidentyfikowane w tak zwanej „szczepionce” firmy Pfizer zawierającej węgiel, tlen, chrom, siarkę, glin, chlorki, azot.
Rysunek 12 przedstawia cząstki stałe o długości 20 mikronów zidentyfikowane w tak zwanej „szczepionce” firmy Pfizer. Składa się z węgla, tlenu, chromu, siarki, glinu, chlorku i azotu.

Ryciny 13 i 14 poniżej przedstawiają mikrografię różnych mikro- i nanocząstek, które zostały zidentyfikowane w Pfizer, Moderna, Astrazeneca i Janssen, tak zwanych „szczepionkach” i przeanalizowane za pomocą środowiskowego skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) w połączeniu z x- mikrosonda promieniowa systemu dyspersyjnego energii (EDS), która ujawnia rozmiar artykułu p , rozkład składu i chemiczny charakter obserwowanych mikro i nanocząstek podczas obserwacji.

Czy w „szczepionkach” firmy Pfizer znajdują się pasożyty?

Wydłużone ciało o długości 50 mikronów, jak widać na rycinie 13, jest ostrą tajemniczą obecnością w szczepionce Pfizera. Pojawia się i jest identyfikowany anatomicznie jako pasożyt Trypanosoma cruzi, którego kilka odmian jest śmiertelnych i jest jedną z wielu przyczyn zespołu nabytego niedoboru odporności lub AIDS. [Atlas of Human Parasitology, 4. wydanie, Lawrence Ash i Thomas Orithel, strony 174 do 178 ][9]

Rycina 13 przedstawia pasożyta Trypanosoma o długości około 50 mikronów, występującego w tak zwanej „szczepionce” firmy Pfizer. Składa się z węgla, tlenu, chromu, siarki, glinu, chlorku i azotu.
Mikroskopia kontrastowa pHazy żywej krwi Mikrograf pasożyta Trypanosoma cruzi[9]

Rysunek 14 przedstawia skład nanocząstek, w tym węgla, tlenu, chromu, siarki, glinu, chlorku i azotu, które występują również w „szczepionkach” CoV-19.

Rysunek 14 Identyfikuje kompozyt nanocząstek

Rysunki 15 i 16 poniżej przedstawiają mikrografię różnych mikro- i nanocząstek, które zostały zidentyfikowane i przeanalizowane za pomocą środowiskowego skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) w połączeniu z mikrosondą rentgenowską systemu dyspersji energii (EDS), która ujawnia chemiczny charakter obserwowane mikro i nanocząstki oraz ich morfologię.

Białe cząstki o długości 2 mikronów składają się z bizmutu, węgla, tlenu, glinu, sodu, miedzi i azotu.

Rysunek 15 przedstawia cząstki nano- i mikronowe zidentyfikowane w „szczepionce” firmy Pfizer. Białe cząstki o długości 2 mikronów składają się z bizmutu, węgla, tlenu, glinu, sodu, miedzi i azotu.
Rysunek 16 pokazuje, że białe cząstki o wielkości 2 mikrony znajdujące się w tak zwanej „szczepionce” firmy Pfizer składają się z bizmutu, węgla, tlenu, glinu, sodu, miedzi i azotu.

Rysunki 17 i 18 pokazują identyfikację cząstek węgla organicznego, tlenu i azotu z agregatem osadzonych nanocząstek, w tym bizmutu, tytanu, wanadu, żelaza, miedzi, krzemu i aluminium, które wszystkie zostały znalezione w tak zwanej „szczepionce” firmy Pfizer.

Rysunek 17 – przedstawia agregat organiczny (węgiel-tlen-azot) z osadzonymi nanocząstkami bizmutu, tytanu. wanad. żelazo, miedź, krzem, aluminium zatopione w „szczepionce!” firmy Pfizer
Rysunek 18 – przedstawia agregat organiczny (węgiel-tlen-azot) z osadzonymi nanocząstkami bizmutu, tytanu. wanad. żelazo, miedź, krzem, aluminium zatopione w „szczepionce!” firmy Pfizer

Nieujawnione składniki „Szczepionki” Astrazeneca

Rysunki 19 i 20 przedstawiają zaprojektowane agregaty żelaza, chromu i niklu, znane również jako stal nierdzewna, zawierające mikro i nanocząstki osadzone i zidentyfikowane w „szczepionce” Astrazeneca oglądane pod transmisyjnym mikroskopem elektronowym (TEM) i oznaczane ilościowo za pomocą mikrosondy rentgenowskiej System Dyspersyjny Energii, który ujawnia chemiczny charakter obserwowanych mikro- i nanocząstek oraz ich morfologię.

Rysunek 19 – Inżynieryjne kruszywo żelaza, chromu i niklu, znane również jako stal nierdzewna.
Rysunek 20 pokazuje ilościowe cząstki nanocząsteczek w „szczepionce” Astrazeneca z mikrosondą rentgenowską systemu dyspersji energii, która ujawnia chemiczną naturę obserwowanych mikro i nanocząstek.

Do oceny adiuwantów w „szczepionce” Astrazeneca wykorzystano instrument XRF (X-ray fluorescence) , który zidentyfikował następujące cząsteczki histydyny, sacharozy, glikolu polietylenowego (PEG) i alkoholu etylenowego, również zawarte w Pfizer i Moderna „szczepionek”. Wyniki tego testu można zobaczyć na rysunku 20.[10]

Wstrzykiwanie PEG i alkoholu etylenowego jest znane jako rakotwórcze i genotoksyczne.[10] PEG był jedynym adiuwantem zadeklarowanym w arkuszu danych wymieniającym składniki „szczepionki” Astrazeneca, ale zawartym w „szczepionkach” Pfizer i Moderna.

Rysunek 21 Identyfikuje spektrum adiuwantów szczepionki AstraZeneca. Dla czterech cząsteczek zidentyfikowanych na podstawie widm referencyjnych zastosowano różne kolory. Stężenie względne jest obliczane na całkach sygnałów odniesienia dla cząsteczek w widmie ilościowym otrzymanym przy cyklu roboczym 5 sekund, przy czym najdłuższy wyliczony T1 wynosił 5 sekund.

Nieujawnione składniki „szczepionki” firmy Janssen

Ryciny 22 i 23 przedstawiają agregat organiczno-nieorganiczny zidentyfikowany w „szczepionce” Janssena. Cząsteczki składają się ze stali nierdzewnej i są sklejone „klejem na bazie węgla” o zredukowanym tlenku grafenu.[11] Agregat ten jest wysoce magnetyczny i może wywołać patologiczną koagulację krwi i powstanie „efektu korony” lub „efektu białka kolczastego” z degeneracji błony komórkowej w wyniku interakcji z innymi dipolami.[11] Możesz zobaczyć te biologiczne reakcje lub transformacje komórkowe w żywej krwi pod kontrastem pHazy i mikroskopią ciemnego pola na rycinach 24, 25 i 26. [1][12]

Rysunek 22. Agregacja węgla, tlenu, żelaza i niklu ze stali nierdzewnej wraz z tlenkiem grafenu
Rysunek 23 pokazuje pierwiastki węgla, tlenu, żelaza i niklu połączone razem z tlenkiem grafenu.

Efekt korony i efekt białka kolczastego

Endogennie wytworzony „efekt korony” i „białko kolce” są spowodowane zatruciem chemicznym i promieniowaniem ze zredukowanego tlenku grafenu i promieniowania mikrofalowego! [12]

Rysunek 24 „Efekt korony” i endogenne tworzenie egzosomów z powodu chemicznego i radiacyjnego zatrucia płynów naczyniowych i śródmiąższowych
Rysunek 25 pokazuje „efekt korony” i endogenne narodziny skoków białka S1 spowodowane promieniowaniem i zatruciem chemicznym lub to, co nazywam „efektem skoku białka”
Rys. 26 Ta mikrofotografia pokazuje endogenne tworzenie „białka kolca” jako infekcję, a NIE i infekcję!

Ryciny 24 i 25 powyżej przedstawiają „EFEKT KORONY ” na czerwonych krwinkach, a Rycina 26 przedstawia „EFEKT BIAŁKA KOLCOWANEGO” wywołany zarówno przez zdekompensowaną kwasicę płynów śródmiąższowych, a następnie naczyniowych z kwaśnego stylu życia, a konkretnie narażenie na toksyczne pulsujące elektro -pola magnetyczne o częstotliwości 2,4 GHz lub wyższej, zatrucie chemiczne spowodowane spożyciem żywności i wody, toksyczne kwaśne zanieczyszczenie powietrza, ślady chemikaliów i na dodatek cząsteczka nanocząsteczek obciążona chemikaliami CoV – 19 szczepień! Proszę sprawdzić swoje uczucia i fałszywe przekonania przed drzwiami, zanim przedwcześnie wyrządzisz SOBIE krzywdę! [12]

Nowoczesna „szczepionka” nieujawnione składniki

Ryc. 26 i 27 zidentyfikowały mieszaną jednostkę materii organicznej i nieorganicznej zawartą w „szczepionce dla Moderny”.
Transmisyjna mikroskopia elektronowa (TMS) i pomiar ilościowy za pomocą mikrosondy rentgenowskiej systemu dyspersji energii (EDS) ujawniły chemiczny charakter obserwowanych mikro- i nanocząstek.

Tak zwana „szczepionka” Moderna to oparty na węglu substrat o zredukowanym tlenku grafenu, w którym osadzone są niektóre nanocząstki. Nanocząstki składają się z węgla, azotu, tlenu, glinu, miedzi, żelaza i chloru.[13]

Rycina 26 Transmisyjna mikroskopia elektronowa ujawnia kompozyt tlenku grafenu z osadzoną materią organiczną i nieorganiczną
Rycina 27 ujawnia osadzone nanocząstki cytotoksyczne

Ryciny 27 i 28 przedstawiają analizę, która została również wykonana pod transmisyjną mikroskopią elektronową (TEM) i oznaczona ilościowo za pomocą mikrosondy rentgenowskiej systemu dyspersji energii (EDS) i ujawniła chemiczny charakter obserwowanych mikro- i nanocząstek. Zidentyfikowano wiele ciał obcych o kulistej morfologii z kilkoma wgłębieniami w kształcie pęcherzyków.

Rysunek 29 pokazuje, że składają się one z węgla, azotu, tlenu, krzemu, ołowiu, kadmu i selenu. Ta wysoce toksyczna kompozycja nanocząstek to kropki kwantowe selenku kadmu, które są cytotoksyczne i genotoksyczne.[14][15]

Rysunek 27 ujawnia nanokropki w tlenku grafenu znalezionym w „szczepionce” Moderna
Rysunek 28 ujawnia nanokropki w tlenku grafenu znalezionym w „szczepionce” Moderna
Rycina 29 pokazuje cytotoksyczny i genotoksyczny kompozyt nanocząstek w tlenku grafenu znaleziony w „szczepionce” Moderna

Figury 30 i 31 dalsza analiza tak zwanej „szczepionki” Moderna wykazała 100-mikronowy symplast kompozytu nanocząstek zredukowanego tlenku grafenu. rGO składa się z węgla i tlenu z zanieczyszczeniem nanocząstkami azotu, krzemu, fosforu i chloru chloru.[16]

Rysunek 30 Transmisyjna mikroskopia elektronowa ujawnia duży, 100-mikronowy kompozyt Symplast redukujący tlenek grafenu
Rysunek 31 ujawnia kompleks nanocząstek zawarty w „szczepionce” Moderna

Rysunki 32 i 33 przedstawiają oparte na węglu jednostki zredukowanego tlenku grafenu w „szczepionce” Moderna zmieszane z agregatami wypełnionymi nanocząstkami krzemianu glinu.[17]

Rys. 32 pokazuje kompleks tlenku grafenu i krzemianu glinu przy użyciu transmisyjnej mikroskopii elektronowej
Rys. 33 ujawnia nanoelementy tlenku grafenu i krzemianu glinu zawarte w „szczepionce” Moderna

Podsumowanie

Pandemia SARS-CoVid-2-19 skłoniła przemysł farmaceutyczny do opracowania nowych leków, które nazwali szczepionkami.

Mechanizm działania tych nowych leków deklarowany przez przemysł farmaceutyczny w połączeniu z tym, co jest zgłoszone w arkuszu danych szczepionek, NIE jest jasny dla obecnych specjalistów medycznych, aby zrozumieć, że te nowe leki produkowane przez firmę Pfizer – BioNTech mRNA Vaccine , Moderna -Lonza mRNA 1273 Vaccine The Serum Institute Oxford Astrazeneca szczepionki i Janssen COVID -19 Vaccine , produkowany przez Janssen Biotech Inc., Janssen Pharmaceutical Company, Johnson & Johnson, to nie szczepionki ale nanotechnologiczne leki pracujących w terapii genetycznej.

Nazwa „szczepionka” jest prawdopodobnie eskamotem (oszustwem) używanym z powodów biurokratycznych i technokratycznych w celu uzyskania pilnego zatwierdzenia, ignorując wszystkie normalne zasady konieczne dla nowych leków, zwłaszcza tych, które obejmują nowatorskie mechanizmy nanotechnologiczne, które nigdy nie zostały opracowane ani doświadczane przez ludzi w dowolnym miejscu i czasie w historii świata.

Wszystkie te tak zwane „szczepionki” są opatentowane i dlatego ich rzeczywista zawartość jest utrzymywana w tajemnicy nawet dla nabywców, którzy oczywiście korzystają z pieniędzy podatników. Tak więc konsumenci (podatnicy) nie mają informacji o tym, co otrzymują w swoich ciałach poprzez szczepienie. Ludzkość pozostaje w ciemności, jeśli chodzi o procesy technologiczne związane z nanocząsteczkami, o negatywny wpływ na komórki organizmu, ale przede wszystkim o możliwy magnetotoksyczny, cytotoksyczny i genotoksyczny wpływ nanobio-interakcji na krew i organizm komórki.

To obecne badanie naukowe poprzez bezpośrednią analizę wspomnianych wcześniej tak zwanych „szczepionek” za pomocą oprzyrządowania technologicznego nanocząstek ujawnia niepokojące i zmieniające życie informacje dotyczące prawdy o rzeczywistej toksycznej zawartości kwasów w tak zwanych szczepionkach.

“Leki” Pfizer, Moderna, Astrazeneca i Janssen NIE są „szczepionkami”, ale skompleksowanymi agregatami nanocząstek tlenku grafenu o różnych nanoelementach przyłączonych do genetycznie zmodyfikowanych kwasów nukleinowych mRNA z komórek zwierzęcych lub vero oraz abortowanych ludzkich komórek płodowych, jak pokazano i opisano powyżej. Po raz kolejny składniki tych tak zwanych szczepionek są wysoce magnetotoksyczne, cytotoksyczne i genotoksyczne dla błon komórkowych roślin, owadów, ptaków, zwierząt i ludzi oraz ich genetyki, co już doprowadziło do poważnych obrażeń (szacowanych na ponad 500 milionów) i/lub ewentualnie śmierć (szacowana na ponad 35 milionów).

Tak zwani „eksperci” lub „medyczni uczeni” mówią CI

Że szczepionki przeciwko CoV-2-19 są JEDYNYM sposobem na powstrzymanie rozprzestrzeniania się CoV-19… nawet jeśli NIE MA DOWODÓW na jego istnienie i ŻADNYCH DOWODÓW rozprzestrzenia się zgodnie z naukową metodą Kocha lub Rivers!
Że są bezpieczne — pomimo udokumentowanych dowodów że jest inaczej…
Że są skuteczne — nawet jeśli miliony po „podwójnych zastrzykach” chorują, teoretycznie narażając się na NIEISTNIEJĄCY WIRUS o nazwie CoV – 19 i umierają… NIE z powodu jakiejś fantomowej infekcji wirusowej, ale ze STRACHU lub fałszywych dowodów, które wydają się prawdziwe, a zawartość toksycznego kwasu zredukowanego tlenku grafenu dostarczana przez genetycznie zmodyfikowane mRNA do określonych celów w ludzkim ciele, prowadząc do patologicznego krzepnięcia krwi, pozbawienia tlenu, hiperkapnii, niedotlenienia, a następnie śmierci przez uduszenie.
Że MUSISZ dostać co najmniej dwa strzały PLUS „dopalacze”, aby żyć „normalnym życiem”

I wkrótce powiedzą CI, że nie masz innego wyboru, jak tylko przestrzegać WSZYSTKICH ich mandatów, nawet jeśli CDC i inne rządy, uniwersytety i instytuty medyczne przyznają na piśmie, że NIE MAJĄ ŻADNEGO „ZŁOTEGO STANDARDU” izolacji CoV – 2 teraz nazywanego wirusem CoV – 19!

NIE MA WIRUSA KORONA i NIGDY NIE BYŁO!

Pamiętaj!

NIE POZWÓL NIKOMU ZABRAĆ SWOJEJ WOLNOŚCI ZDROWIA!

To TWOJE CIAŁO, TWOJE Życie i TWÓJ WYBÓR!

Wiedza to potęga. I to jest klucz do zrozumienia, dlaczego eksperymentalne szczepionki CoV-19 są tak niebezpieczne – pomimo oficjalnej narracji korporacyjnych mediów, która tłumi i cenzuruje każdego, kto ośmieli się mówić prawdę.

Masz kontrolę nad własnym zdrowiem. Nie padnij ofiarą światowych rządów i biurokratów, którzy popychają wszystkich do zaszczepienia się. Miliarder „filantrop” Bill Gates i miliarderzy aktywiści Big Tech uważają, że wiedzą, co jest najlepsze dla Ciebie i Twojej rodziny.

Musisz mieć swobodę decydowania, co jest dla Ciebie dobre. NIE pozwól rządom i pracodawcom zmuszać cię do „szczepienia” „dla własnego dobra”.

I nigdy nie pozwól, aby kultura anulowania za bardzo bała się bronić swoich praw!

Mówiąc słowami wielkiego francuskiego lekarza i naukowca, Antione BeChamp, „nie ma nic tak fałszywego, co NIE zawiera elementu prawdy, tak samo jest z teorią zarazków”. W tym przypadku teoria wirusów, szczepionek i odporności!

Antoine BeChamp, był przeciwnikiem Pasteur’a i jego teorii o bakteriach, którą uważał za oszustwo naukowe.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous Article

20 595 ZMARŁYCH 1,9 mln rannych (50% POWAŻNYCH) zgłoszonych w bazie danych Unii Europejskiej o niepożądanych reakcjach na szczepionki COVID-19

Next Article

Oświadczenie rodziców dla szkoły MATERIAŁY DO POBRANIA

Related Posts
Total
0
Share